Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:

  • Wszystkie osoby fizyczne ( Polacy i cudzoziemcy) stale zamieszkałe oraz czasowo przebywające na terenie Polski;
  • Polacy przebywający czasowo za granicą;
  • Przedmiotem spisu są również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody zbierania danych

  • Podstawowa i obowiązkowa metoda

samospis internetowy

poprzez formularz spisowy dostępny na stronie GUS https://spis.gov.pl od 1 kwietnia 2021 r.

LOGOWANIE DO APLIKACJI SAMOSPISU

Metody logowania

Osoby fizyczne posiadające numer Pesel:

·         Krajowy węzeł identyfikacji elektronicznej

·         [PESEL] + [nazwisko_rodowe_matki]

Cudzoziemcy bez numeru Pesel:

·         Odrębny tryb z wykorzystaniem emaila (potwierdzenie dostępu)

Dodatkowo informujemy, że w Urzędzie Gminy Stężyca przygotowane jest miejsce do dokonania samospisu.

  • Metody uzupełniające

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie skontaktuje się rachmistrz, aby zrealizować spis w formie:

  • wywiadu telefonicznego
  • wywiadu bezpośredniego

Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski!

 

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl,

W przypadku dodatkowych pytań związanych z realizacją NSP 2021 w Gminie Stężyca można kontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym w Stężycy –   tel.: +58 88-28-947,