Dostawa sprzętu i wyposażenia do obsługi sieci kanalizacyjnej w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca"

Dostawa sprzętu i wyposażenia do obsługi sieci kanalizacyjnej w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca"

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty

 Załącznik nr 2a do SIWZ Oświadczenie dot. prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej

 Załącznik nr 2b do SIWZ Oświadczenie dot. orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

 Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz wykazu dostaw

 Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz dot. grupy kapitałowej

 Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy

 Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

 Ogłoszenie o zamówieniu

 Informacja dla Wykonawców 01.06.2017 r.

 Modyfikacja nr 1 treści SIWZ

 Wyjaśnienie nr 1 i Modyfikacja nr 2 treści SIWZ 27.06.2017 r.

 Informacja po otwarciu ofert

 Informacja o wyborze oferty