Ogłoszenie postępowania - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stężyca

Ogłoszenie postępowania - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stężyca

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TRYB POSTĘPOWANIA: PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI

ZNAK SPRAWY: ZP.271.1.2022

 

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stężyca

 

Wartość zamówienia: zamówienie sektorowe poniżej progów unijnych.

 

Zamawiający dobrowolnie dla zachowania pełnej konkurencyjności przeprowadza postępowanie z zastosowaniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) tj. z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) z zm., zwana dalej Pzp, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt. 1 Pzp.