Pożyczki WFOŚiGW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stężyca

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW – www.wfosigw.gda.pl) na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stężyca”. Dofinansowanie miało charakter pożyczki w wysokości 118 000 zł, przy całkowitej kwocie wydatków kwalifikowanych projektu wynoszącej 147 590,71 zł.

Przedmiotem projektu była budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Rzemieślniczej, w miejscowości Stężyca.

Celem inwestycji było uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji kanalizacyjnej Stężyca poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Realizacja inwestycji została przeprowadzona na terenie aglomeracji kanalizacyjnej Stężyca – wyznaczonej Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 847/XXXVIII/14 z dnia 31 marca 2014 r. Wielkość aglomeracji wynosi 16 190 RLM i obejmuje miejscowości: Stężyca, Delowo, Żuromino, Dubowo, Klukowa Huta, Chróstowo, Gołubie, Borucino, Kamienica Szlachecka, Potuły, Szymbark, Sukorzyno, Zgorzałe. Realizacja inwestycji została przeprowadzona w miejscowości Stężyca i objęła ulicę Rzemieślniczą.

Główną przesłanką do realizacji projektu był fakt, że do sieci kanalizacyjnej na  terenie gminy przyłączonych jest ok. 30% RLM z terenu miejscowości: Stężyca, Żuromino, Kulkowa Huta i Gołubie. Mieszkańcy pozostałych miejscowości nie mają natomiast dostępu do sieci kanalizacyjnej. Mając na uwadze fakt słabego rozwoju systemu przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie – sytuacja ta wymagała pilnych zabiegów w rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej. Ponadto gmina notuje coroczny przyrost mieszkańców i wchodzi w zasięg oddziaływania metropolitalnego aglomeracji Trójmiejskiej, przez co coraz częściej postrzegana jest jako miejsce do zamieszkania dla ludności Trójmiasta. Notowany w tym zakresie systematyczny wzrost liczby ludności pociąga za sobą rozwój usług i przedsiębiorczości, ale i także konieczność zabezpieczenia w niezbędną infrastrukturę komunalną.

Inwestorem projektu było Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. W wyniku realizacji projektu podłączono do sieci kanalizacyjnej 1 zakład przemysłowy na terenie gminy. W konsekwencji do sieci kanalizacji sanitarnej są obecnie odprowadzane ścieki odpowiadające ładunkowi 274 RLM. Jednocześnie inwestycja stworzyła możliwości podłączenia kolejnym 4 podmiotom gospodarczym do systemu kanalizacyjnego po zakończeniu realizacji projektu.