Pożyczki WFOŚiGW - rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca – Delowo

 

 


W latach 2014-2015 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Stężycy otrzymało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca – Delowo”. Dofinansowanie miało charakter pożyczki zwrotnej w wysokości 3 099 600,00 zł, co stanowiło 31% wartości całej inwestycji (koszt kwalifikowany do udzielenia pożyczki wyniósł 9 957 685,15 zł).

­

Podstawowym celem przedsięwzięcia było rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej i stworzenie warunków dla rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji Stężyca poprzez rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków – zgodzie z Dyrektywą 91/271/EWG oraz dostosowanie aglomeracji do wymogów polityki gospodarczej państwa i regionu. Jednocześnie projekt przyczynił się do wypełnienia zobowiązań i celów zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

Podstawowy zakres inwestycji obejmował I etap rozbudowy oczyszczalni, związany z zakresem na który składała się kompleksowa budowa i wyposażenie 2 reaktorów oraz budowa elementów konstrukcyjno – budowlanych reaktora nr 3. Tym samym w wyniku realizacji zakresu objętego projektem uruchomione zostały 2 reaktory a przepustowość oczyszczalni wyniosła po realizacji projektu Qśrd = 2 x 595 m3/d = 1 190 m3/d. Realizacja zadania w przedstawionym zakresie jest warunkiem pozwalającym na rozpoczęcie inwestycji w rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji, co dotyczy to nie tylko samej przepustowości ale także technologii i efektywności oczyszczalnia, gdzie przed realizacją inwestycji notowane były przekroczenia stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.

Ponadto jako zadanie uzupełniające projekt obejmował zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby rozbudowanej oczyszczalni w postaci: ciągnika z ładowaczem czołowym oraz przyczepy do transportu osadu.

Beneficjentem pomocy a także jednostką zarządzającą projektem było Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.