Pożyczki WFOŚiGW - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymbarku

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdański na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Szymbarskich Zakładników w m. Szymbark, gm. Stężyca”. Zadanie polegało na budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Szymbarskich Zakładników w Szymbarku. W wyniku realizacji projektu wybudowano 761,31 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej, 2 153,30 mb sieci kanalizacji tłocznej oraz 3 przepompownie ścieków. W wyniku realizacji zadania do sieci kanalizacyjnej przyłączono 11 nowych odbiorców, co odpowiada przyłączeniu do sieci kolejnych 380 RLM i wzrost poziomu skanalizowania gminy o kolejne 2%. Koszt kwalifikowany zadania (netto) wyniósł 1 760 713,06 zł, z czego dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW stanowiło 1 100 000,00 zł.

Więcej informacji o dofinansowanych ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdański można znaleźć na stronie www.wfosigw.gda.pl