Pożyczki WFOŚiGW - Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stężyca - ETAP I

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW – www.wfosigw.gda.pl) na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stężyca” stanowiącego I etap większej inwestycji związanej z uporządkowaniem systemu wodociągowego na terenie gminy. Dofinansowanie miało charakter pożyczki w wysokości 1 000 000,00 zł, przy całkowitej kwocie wydatków kwalifikowanych projektu wynoszącej 2 595 485,00 zł.

Przedmiotem projektu była budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Żuromino – Borucino, Stężyca oraz Klukowa Huta. Projekt polegał na zastąpieniu obecnie istniejącej sieci wodociągowej wybudowanej z azbestu przez powstałą, nową sieć wybudowaną z PE. W wyniku realizacji projektu mieszkańcy korzystający z dotychczasowej, azbestowej sieci zostali przepięci do nowo wybudowanej sieci wodociągowej; ponadto projekt polegał na podłączeniu do sieci nowych użytkowników, którzy dotychczas nie korzystali z wodociągów. Wybudowane wodociągi są zaopatrywane w wodę z istniejących ujęć wody zlokalizowanych odpowiednio w: Stężycy, Szymbarku i Żurominie. Głównym efektem ekologicznym realizacji przedmiotowego projektu jest przyłączenie do sieci wodociągowej dodatkowych 464 mieszkańców oraz 2 budynków instytucji tj. szkoły i apteki z terenu gminy Stężyca. W wyniku tego corocznie w skali roku zostanie dostarczona nowo przyłączonym mieszkańcom woda w ilości ok. 13 tys. m3/rok.

Celem inwestycji było uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Stężyca poprzez rozbudowę sieci wodociągowej.

Główną przesłanką do realizacji projektu była potrzeba wyeliminowania z użycia obecnie kostniejących rur wykonanych z azbestu i zastąpienia ich rurami wykonanymi z PE, a jednocześnie wyeliminowanie z użytkowania istniejącej, awaryjnej sieci wodociągowej wykonanej z azbestu i wybudowanej ok. 30-40 lat temu. Realizacja projektu pozwoliła na zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców przy wyeliminowaniu jej straty na przesyle.

Inwestorem projektu było Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.