Pożyczki WFOŚiGW - Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia ludności w wodę na terenie gminy Stężyca

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW – www.wfosigw.gda.pl) na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia ludności w wodę na terenie gminy Stężyca”. Dofinansowanie miało charakter pożyczki w wysokości 883 350,00 zł, przy całkowitej kwocie wydatków kwalifikowanych projektu wynoszącej 1 104 192,20 zł.

Przedmiotem realizacji projektu były 3 zadania inwestycyjne:

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stężyca
 • Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Pierszczewo – istniejące wcześniej zbiorniki retencyjne oddalone od SUW wymagały wymiany ze względu na zły stan techniczny oraz wiek (30 lat). Zbiorniki osadzone były w gruncie i oddalone o około 200 m od stacji uzdatniania wody. Z tego względu zaprojektowane zostały dwa nowe zbiorniki o łącznej pojemności 150 m3 posadowione w sąsiedztwie budynku stacji uzdatniania wody.
 • Modernizacja ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Niesiołowicach – zadanie polegało na likwidacji otworu studziennego nr 1 oraz wykonania otworu zastępczego nr 1A na terenie SUW Niesiołowice w celu zabezpieczenia stałych dostaw wody dla wodociągu lokalnego. Otwór nr 1 stanowił jedyne źródło zaopatrzenia w wodę stałych mieszkańców miejscowości Niesiołowice. Studnia nr 1 ze względu na swój wiek (budowa w 1975 roku) cechowała się złym stanem technicznym – nadmiernym piaszczeniem. W konsekwencji woda z ujęcia cechowała się podwyższonymi wskaźnikami żelaza i manganu, a także zwiększoną mętnością.

Celem inwestycji było przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu i rozwiązanie problemu gospodarki wodnej w obszarze gminy Stężyca. Charakter ponadlokalny inwestycji umożliwi realizację celów rozwoju regionu związanych z poprawą stanu środowiska naturalnego oraz zapewnieniem mieszkańcom dostępu do wody. Tym samym realizowane są też główne cele rozwoju regionu które ściśle powiązane są ze środowiskiem naturalnym, stanowiącym najcenniejszy walor obszaru.

Ekologiczne cele projektu dotyczą następujących kwestii:

 • Wyeliminowanie zagrożeń związanych z brakiem ciągłości dostaw wody dla mieszkańców o odpowiedniej jakości,
 • Wyeliminowanie zagrożeń związanych z niedostateczną jakością wody dostarczanej z wodociągu gminnego,
 • Poprawa jakości życia lokalnej społeczności,
 • Stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy i regionu poprzez poprawę atrakcyjności inwestycyjnej,
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru gminy,

Bezpośrednimi efektami realizacji przedmiotowego projektu są:

 • Długość wybudowanej sieci wodociągowej: 2,78 km,
 • Liczba modernizowanych SUW: 1szt.
 • Liczba zbiorników retencyjnych: 2 szt.

Inwestorem projektu było Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Efekty ekologiczne zadania

 • przyrost liczby mieszkańców korzystających z ujęcia – 346 osób
 • wydajność zmodernizowanej stacji uzdatniania wody – 53,9 m3/h
 • zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody – 6,3 m3/h
 • liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 45 osób

Efekty rzeczowe zadania

 • długość wybudowanej sieci wodociągowej – 2 759,00 mb.
 • ilość podłączonych budynków mieszkalnych i innych obiektów do nowo wybudowanej sieci wodociągowej – 9 szt.
 • ilość stworzonych warunków do podłączenia do sieci budynków mieszkalnych i innych obiektów – 38 szt.
 • modernizacja/rozbudowa stacji uzdatniana wody – 1 szt.
 • liczba wybudowanych/modernizowanych ujęć wody – 1 szt.