Rozbudowa oczyszczalni - cele i efekty projektu

Cele i efekty projektu

Podstawowym celem projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca – Delowo” jest rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej i stworzenie warunków dla rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji Stężyca poprzez rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków – zgodzie z Dyrektywą 91/271/EWG oraz dostosowanie aglomeracji do wymogów polityki gospodarczej państwa i regionu.

Jednocześnie projekt przyczynia się do wypełnienia zobowiązań i celów zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który zakłada realizację podstawowych wymagań dyrektyw unijnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz Polityki ekologicznej państwa, gdzie zakłada się zapobieganie zanieczyszczeniom słodkich wód powierzchniowych, podziemnych oraz wód Bałtyku, ze szczególnym naciskiem na zapobieganie u źródła oraz przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu ekologicznego, a przez to zapewnienie między innymi odpowiednich źródeł poboru wody do picia.

Wpływ inwestycji na wywiązanie się z zobowiązań wynikających z KPOSK pozwoli także na realizację założeń Dyrektywy 91/271/EWG. Charakter ponadlokalny inwestycji umożliwi realizację celów związanych z poprawą stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzanych do środowiska, a w konsekwencji przyczyni się do osiągnięcia lepszej czystości stref źródliskowych rzeki Raduni i jej dopływów (Borucinki, Gołubskiej Strugi i Strugi) oraz Rakownicy, Kani, Czystej Wody i Suchej – rzek o dużym potencjale retencji wody, mających duże znaczenie dla systemu hydrograficznego regionu.

Niebagatelne znaczenie ma w tym kontekście fakt, że rzeka Radunia stanowi źródło wody pitnej dla miasta Gdańska a przez to wymaga szczególnej ochrony przed zanieczyszczeniami. Tym samym realizowane są też główne cele rozwoju regionu, który ściśle powiązany jest ze środowiskiem naturalnym, stanowiącym najcenniejszy walor analizowanego obszaru. Wspominane cieki wodne cechują się bardzo dużym potencjałem faunistycznym, szczególnie w zakresie ichtiofauny, gdzie występuje tu m.in. głowacz biołopłetwy, pstrąg potokowy i ciernik oraz gatunki prawnie chronione – strzebla potokowa, strzebla błotna, śliz, różanka i koza a z ssaków wodnych występuje tu przede wszystkim wydra.

Charakterystyczną cechą rzeźby terenu obszaru gminy Stężyca są także liczne jeziora, należące do największych na terenie Pojezierza Kaszubskiego o dużych i średnich potencjałach faunistycznym i florystycznym oraz o bardzo dużym i dużym potencjale retencji wody. Między innymi wymienione elementy zdecydowały o objęciu znacznej części gminy prawną ochroną w postaci przede wszystkim Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, zajmującego 46 % pow. gminy czy obszaru Natura 2000 – Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095. Oddziaływanie lokalne inwestycji, która w swoim efekcie ekologicznym docelowo przyczyni się do znacznej redukcji ładunków zanieczyszczeń mogących migrować w środowisku, obniży w stosunku do stanu istniejącego, ryzyko zanieczyszczania, wspomnianych obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszarów Natura 2000.

Ekologiczne cele projektu dotyczą następujących kwestii:

  • powstrzymania degradacji wód powierzchniowych i podziemnych,
  • osiągnięcia właściwego stanu ochrony środowiska i jego ochrony osiągnięcie stopnia oczyszczenia ścieków w ramach aglomeracji Stężyca zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE i prawa polskiego,
  • ochrona prawnie chronionych zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie aglomeracji.
  • społeczne cele projektu obejmują natomiast takie kwestie jak:
  • poprawa warunków życia i zdrowia ludności,
  • stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy i regionu poprzez poprawę atrakcyjności inwestycyjnej, Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru gminy.
  • wzmocnienie lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy,
  • mierzalne efekty wskaźniki osiągnięcia zakładanych celów projektu obejmują następujące kwestie:
  • wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków z 520 do 1 190 m3/dobę tj. o ponad 128% –w relacji do stanu obecnego,
  • umożliwienie skanalizowania obszary aglomeracji z obecnego poziomu 20,60% RLM do poziomu wymaganego przez KPOŚK tj. 90 % RLM wzrost o 69,40%.

Efektem realizacji projektu rozbudowy oczyszczalni o podanych parametrach będzie znaczny wzrost jej wydajności oraz zastosowanie nowoczesnej i znacznie bardziej efektywnej technologii oczyszczania ścieków opartej o przepływowy układ technologiczny. Skutkiem tych działań będzie w konsekwencji poprawa efektywności oczyszczania ścieków której rezultatem będzie poprawa jakości oczyszczanych ścieków oraz możliwość podłączenia do oczyszczalni ścieków całego obszaru aglomeracji kanalizacyjnej Stężyca.