Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca – Delowo

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca – Delowo

Fundusz spójności

Inwestycja pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca – Delowo” współfinansowana jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, którego źródłem finansowania jest Funduszu Spójności. Fundusz Spójności jest przeznaczony dla państw członkowskich UE, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniego DNB w UE. Jego celem jest zredukowanie dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Fundusz Spójności nie należy do funduszy strukturalnych, ale jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej. Priorytety, jakie są realizowane przy wsparciu z Funduszu Spójności w ochronie środowiska dotyczą:

 • poprawy jakości wód powierzchniowych,
 • polepszenia jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia,
 • poprawy jakości powietrza,
 • racjonalizacji gospodarki odpadami,
 • ochrony powierzchni ziemi,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są projekty infrastrukturalne, o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. Ze wsparcia możesz korzystać na dwa sposoby: aktywnie jako realizator lub uczestnik projektów bądź też pasywnie jako użytkownik infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Realizacja projektu

Realizacja projektu w zakresie robót budowlanych została rozpoczęta w miesiącu wrześniu 2014 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania. W październiku 2014 roku podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane, które przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na koniec września 2015 roku.

Jednocześnie w okresie marzec kwiecień 2015 roku zakupiono planowany sprzęt w postaci ciągnika z ładowaczem czołowym oraz przyczepy do transportu osadu.

Cele i efekty projektu

Podstawowym celem projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca – Delowo” jest rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej i stworzenie warunków dla rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji Stężyca poprzez rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków – zgodzie z Dyrektywą 91/271/EWG oraz dostosowanie aglomeracji do wymogów polityki gospodarczej państwa i regionu.

Jednocześnie projekt przyczynia się do wypełnienia zobowiązań i celów zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który zakłada realizację podstawowych wymagań dyrektyw unijnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz Polityki ekologicznej państwa, gdzie zakłada się zapobieganie zanieczyszczeniom słodkich wód powierzchniowych, podziemnych oraz wód Bałtyku, ze szczególnym naciskiem na zapobieganie u źródła oraz przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu ekologicznego, a przez to zapewnienie między innymi odpowiednich źródeł poboru wody do picia.

Wpływ inwestycji na wywiązanie się z zobowiązań wynikających z KPOSK pozwoli także na realizację założeń Dyrektywy 91/271/EWG. Charakter ponadlokalny inwestycji umożliwi realizację celów związanych z poprawą stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzanych do środowiska, a w konsekwencji przyczyni się do osiągnięcia lepszej czystości stref źródliskowych rzeki Raduni i jej dopływów (Borucinki, Gołubskiej Strugi i Strugi) oraz Rakownicy, Kani, Czystej Wody i Suchej – rzek o dużym potencjale retencji wody, mających duże znaczenie dla systemu hydrograficznego regionu.

Niebagatelne znaczenie ma w tym kontekście fakt, że rzeka Radunia stanowi źródło wody pitnej dla miasta Gdańska a przez to wymaga szczególnej ochrony przed zanieczyszczeniami. Tym samym realizowane są też główne cele rozwoju regionu, który ściśle powiązany jest ze środowiskiem naturalnym, stanowiącym najcenniejszy walor analizowanego obszaru. Wspominane cieki wodne cechują się bardzo dużym potencjałem faunistycznym, szczególnie w zakresie ichtiofauny, gdzie występuje tu m.in. głowacz biołopłetwy, pstrąg potokowy i ciernik oraz gatunki prawnie chronione – strzebla potokowa, strzebla błotna, śliz, różanka i koza a z ssaków wodnych występuje tu przede wszystkim wydra.

Charakterystyczną cechą rzeźby terenu obszaru gminy Stężyca są także liczne jeziora, należące do największych na terenie Pojezierza Kaszubskiego o dużych i średnich potencjałach faunistycznym i florystycznym oraz o bardzo dużym i dużym potencjale retencji wody. Między innymi wymienione elementy zdecydowały o objęciu znacznej części gminy prawną ochroną w postaci przede wszystkim Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, zajmującego 46 % pow. gminy czy obszaru Natura 2000 – Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095. Oddziaływanie lokalne inwestycji, która w swoim efekcie ekologicznym docelowo przyczyni się do znacznej redukcji ładunków zanieczyszczeń mogących migrować w środowisku, obniży w stosunku do stanu istniejącego, ryzyko zanieczyszczania, wspomnianych obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszarów Natura 2000.

Ekologiczne cele projektu dotyczą następujących kwestii:

 • powstrzymania degradacji wód powierzchniowych i podziemnych,
 • osiągnięcia właściwego stanu ochrony środowiska i jego ochrony osiągnięcie stopnia oczyszczenia ścieków w ramach aglomeracji Stężyca zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE i prawa polskiego,
 • ochrona prawnie chronionych zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie aglomeracji.
 • społeczne cele projektu obejmują natomiast takie kwestie jak:
 • poprawa warunków życia i zdrowia ludności,
 • stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy i regionu poprzez poprawę atrakcyjności inwestycyjnej, Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru gminy.
 • wzmocnienie lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy,
 • mierzalne efekty wskaźniki osiągnięcia zakładanych celów projektu obejmują następujące kwestie:
 • wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków z 520 do 1 190 m3/dobę tj. o ponad 128% –w relacji do stanu obecnego,
 • umożliwienie skanalizowania obszary aglomeracji z obecnego poziomu 20,60% RLM do poziomu wymaganego przez KPOŚK tj. 90 % RLM wzrost o 69,40%.

Efektem realizacji projektu rozbudowy oczyszczalni o podanych parametrach będzie znaczny wzrost jej wydajności oraz zastosowanie nowoczesnej i znacznie bardziej efektywnej technologii oczyszczania ścieków opartej o przepływowy układ technologiczny. Skutkiem tych działań będzie w konsekwencji poprawa efektywności oczyszczania ścieków której rezultatem będzie poprawa jakości oczyszczanych ścieków oraz możliwość podłączenia do oczyszczalni ścieków całego obszaru aglomeracji kanalizacyjnej Stężyca.

Zakres projektu

Oczyszczalnia ścieków w gminie Stężyca zlokalizowana jest w miejscowości Delowo, 2 km od wsi Stężyca, na terenie powiatu kartuskiego w województwie pomorskim. Obecna przepustowość oczyszczalni będącej przedmiotem projektu wynosi wg pozwolenia wodno prawnego Qśrd = 520 m3/dobę a ścieki odprowadzane są do rzeki Kani położonej w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni, należącej do zlewni rzeki Wdy. Obecna przepustowość oczyszczalni jest niewystarczająca dla realizacji kolejnych inwestycji w rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy i przyjęcia dodatkowej ilości ścieków; jednocześnie oczyszczalnia posiada przestarzałą technologię oczyszczania ścieków i zapewnia parametry oczyszczania na granicy dopuszczalnej wymaganiami prawa. Sytuacja ta potwierdza potrzebę pilnej rozbudowy oczyszczalni ścieków, nie tylko z punktu widzenia wzrostu jej wydajności ale także poprawy jakości oczyszczania ścieków.

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie oczyszczalni ścieków tj.

a.budowie nowych obiektów technologicznych:

b.budowie komunikacji wewnętrznej, przyłączy: wodociągowego, elektroenergetycznego, sieci kanalizacji sanitarnej międzyobiektowych,

c.wykorzystaniu istniejącego kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych do rzeki Kania (Owśniczki).

Docelowo planowana jest rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w oparciu o trzy ciągi technologiczne trzech reaktorów typu BIO-PAK o przepustowości 3 x 595 m3/d każdy tym samym docelowa przepustowość oczyszczalni po jej całkowitej rozbudowie wyniesie 1 785 m3/d a oczyszczalnia będzie w stanie obsłużyć 16 190 RLM aglomeracji kanalizacyjnej.

Zakresem obecnie realizowanej inwestycji jest I etap rozbudowy oczyszczalni, związany z zakresem na który będzie składała się kompleksowa budowa i wyposażenie 2 reaktorów oraz budowa tylko elementów konstrukcyjno budowlanych reaktora nr 3. Tym samym w wyniku realizacji zakresu objętego wnioskiem uruchomione ostaną 2 reaktory a przepustowość oczyszczalni będzie wynosiła po realizacji projektu Qśrd = 2 x 595 m3/d = 1 190 m3/d. Uruchomienie reaktora nr 3 nastąpi w przyszłości wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji i pojawiającą się potrzebą dalszego zwiększenia przepustowości oczyszczalni do docelowej wielkości 1 785 m3/d. W ramach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni planuje się wykonanie n/w elementów: a.Punkt zlewny ścieków dowożonych

b.Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych

c.Wstępne podczyszczenie ścieków surowych

d.Usuwanie piasku

e.Pompownia ścieków surowych

f.Biologiczne oczyszczanie ścieków

g.Budynek stacji dmuchaw

h.Stacja chemicznego strącania nadmiaru fosforu

i.Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych

j.Zbiornik stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego

k.Budynek stacji mechanicznego odwadniania osadu

l.Stacja wapnowania osadu odwodnionego

m.Pompownia ścieków oczyszczonych

Zakresem projektu będą objęte ponadto:

 • budynek socjalno-techniczny
 • sieć elektroenergetyczna od złącza kablowo-pomiarowego do ZTZ i do budynku dmuchaw, przyłączy do obiektów technologicznych i sieci oświetleniowej
 • sieci i przyłączy wodociągowych do budynków
 • sieci kanalizacji sanitarnej międzyobiektowych, odprowadzenie ścieków oczyszczonych poprzez studnie pomiarową i istniejący wylot brzegowy do rzeki Kania
 • zieleń izolacyjna
 • ogrodzenie działki oczyszczalni.

Jednocześnie w ramach projektu założono na potrzeby rozbudowanej oczyszczalni zakup sprzętu i wyposażenia w postaci:

 • ciągnika z ładowaczem czołowym,
 • przyczepy do transportu osadu z możliwością wywrotu skrzyni ładunkowej.

Nabyty sprzęt będzie stanowił niezbędne wyposażenie oczyszczalni związane z transportem osadów na terenie rozbudowanego obiektu.

Inwestycja jest realizowana w okresie wrzesień 2014 grudzień 2015 roku. Całkowite koszty realizacji projektu sięgają kwoty 12 318 515, 10 zł brutto, z czego koszty kwalifikowane do wsparcia w ramach PO IiŚ wynoszą 10 044 410,00 zł. GPK Sp. z o.o. na realizację projektu pozyskało środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w całkowitej kwocie 6 213 773,36 zł.

Linki

Najważniejsze strony o funduszach Unii Europejskiej

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – www.pois.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – www.nfosigw.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju – www.mr.gov.pl

Ministerstwo Ochrony Środowiska – www.mos.gov.pl

Portal o funduszach europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl