Rozbudowa oczyszczalni - zakres projektu

Zakres projektu

Oczyszczalnia ścieków w gminie Stężyca zlokalizowana jest w miejscowości Delowo, 2 km od wsi Stężyca, na terenie powiatu kartuskiego w województwie pomorskim. Obecna przepustowość oczyszczalni będącej przedmiotem projektu wynosi wg pozwolenia wodno prawnego Qśrd = 520 m3/dobę a ścieki odprowadzane są do rzeki Kani położonej w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni, należącej do zlewni rzeki Wdy. Obecna przepustowość oczyszczalni jest niewystarczająca dla realizacji kolejnych inwestycji w rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy i przyjęcia dodatkowej ilości ścieków; jednocześnie oczyszczalnia posiada przestarzałą technologię oczyszczania ścieków i zapewnia parametry oczyszczania na granicy dopuszczalnej wymaganiami prawa. Sytuacja ta potwierdza potrzebę pilnej rozbudowy oczyszczalni ścieków, nie tylko z punktu widzenia wzrostu jej wydajności ale także poprawy jakości oczyszczania ścieków.

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie oczyszczalni ścieków tj.

a.budowie nowych obiektów technologicznych:

b.budowie komunikacji wewnętrznej, przyłączy: wodociągowego, elektroenergetycznego, sieci kanalizacji sanitarnej międzyobiektowych,

c.wykorzystaniu istniejącego kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych do rzeki Kania (Owśniczki).

Docelowo planowana jest rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w oparciu o trzy ciągi technologiczne trzech reaktorów typu BIO-PAK o przepustowości 3 x 595 m3/d każdy tym samym docelowa przepustowość oczyszczalni po jej całkowitej rozbudowie wyniesie 1 785 m3/d a oczyszczalnia będzie w stanie obsłużyć 16 190 RLM aglomeracji kanalizacyjnej.

Zakresem obecnie realizowanej inwestycji jest I etap rozbudowy oczyszczalni, związany z zakresem na który będzie składała się kompleksowa budowa i wyposażenie 2 reaktorów oraz budowa tylko elementów konstrukcyjno budowlanych reaktora nr 3. Tym samym w wyniku realizacji zakresu objętego wnioskiem uruchomione ostaną 2 reaktory a przepustowość oczyszczalni będzie wynosiła po realizacji projektu Qśrd = 2 x 595 m3/d = 1 190 m3/d. Uruchomienie reaktora nr 3 nastąpi w przyszłości wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji i pojawiającą się potrzebą dalszego zwiększenia przepustowości oczyszczalni do docelowej wielkości 1 785 m3/d. W ramach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni planuje się wykonanie n/w elementów: a.Punkt zlewny ścieków dowożonych

b.Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych

c.Wstępne podczyszczenie ścieków surowych

d.Usuwanie piasku

e.Pompownia ścieków surowych

f.Biologiczne oczyszczanie ścieków

g.Budynek stacji dmuchaw

h.Stacja chemicznego strącania nadmiaru fosforu

i.Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych

j.Zbiornik stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego

k.Budynek stacji mechanicznego odwadniania osadu

l.Stacja wapnowania osadu odwodnionego

m.Pompownia ścieków oczyszczonych

Zakresem projektu będą objęte ponadto:

  • budynek socjalno-techniczny
  • sieć elektroenergetyczna od złącza kablowo-pomiarowego do ZTZ i do budynku dmuchaw, przyłączy do obiektów technologicznych i sieci oświetleniowej
  • sieci i przyłączy wodociągowych do budynków
  • sieci kanalizacji sanitarnej międzyobiektowych, odprowadzenie ścieków oczyszczonych poprzez studnie pomiarową i istniejący wylot brzegowy do rzeki Kania
  • zieleń izolacyjna
  • ogrodzenie działki oczyszczalni.

Jednocześnie w ramach projektu założono na potrzeby rozbudowanej oczyszczalni zakup sprzętu i wyposażenia w postaci:

  • ciągnika z ładowaczem czołowym,
  • przyczepy do transportu osadu z możliwością wywrotu skrzyni ładunkowej.

Nabyty sprzęt będzie stanowił niezbędne wyposażenie oczyszczalni związane z transportem osadów na terenie rozbudowanego obiektu.

Inwestycja jest realizowana w okresie wrzesień 2014 grudzień 2015 roku. Całkowite koszty realizacji projektu sięgają kwoty 12 318 515, 10 zł brutto, z czego koszty kwalifikowane do wsparcia w ramach PO IiŚ wynoszą 10 044 410,00 zł. GPK Sp. z o.o. na realizację projektu pozyskało środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w całkowitej kwocie 6 213 773,36 zł.