Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 1.000.000 złotych

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 1.000.000 złotych

Stężyca: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 1.000.000 złotych
Numer ogłoszenia: 167710 – 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , ul. Jana III Sobieskiego 31, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 684 62 25, faks 58 684 62 29.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpkomunalne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 1.000.000 złotych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego o wartości do 1.000.000,00 złotych. Okres spłaty do 31.12.2025 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2025.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert na warunkach określonych w SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 666 z zm.).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą: 1. oryginał (który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, np. w dodatkowej kopercie) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach określonych w pkt. 8.1 pkt. 2)-5) SIWZ, oraz kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (zgodnie z pkt 10.8 -10.14. SIWZ), którą można w sposób trwały związać z ofertą. 2. dokument potwierdzający uprawnienie osoby (lub osób) do złożenia oferty-w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów, 3. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie należy złożyć: oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię (w przypadku, gdy upełnomocnienie osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wynika z treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegających się o zamówienie, w ofercie składa się w/w umowę), każdy Wykonawca, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa dokumenty, które Zamawiający określił w pkt. 6.1 SIWZ. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty w taki sposób, aby przy ich ocenie wspólnie spełniali w/w warunki. Oświadczenie złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 6.1.1, 6.1.2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany istotne postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej przez Wykonawcę oferty, która została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, są możliwe w zakresie: powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego. zmiany terminów spłat oraz wysokości rat kredytu i odsetek w celu dostosowania do aktualnej sytuacji finansowej Zamawiającego. 2. Istotna zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności i wymaga akceptacji każdej ze Stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.gpkomunalne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 31 83-322 Stężyca, cena 10 zł – po złożeniu przez Wykonawcę wniosku lub bezpłatnie ze strony gpkomunalne.pl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 31, 83-322 Stężyca – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Numer ogłoszenia: 172486 – 2015; data zamieszczenia: 10.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 167710 – 2015 data 07.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 31, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 684 62 25, fax. 58 684 62 29.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 31, 83-322 Stężyca – sekretariat.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 31, 83-322 Stężyca – sekretariat.

 

 siwz oraz załącznik A do siwz – kredyt długoterminowy

 Modyfikacja nr 1 z dnia 10.07.2015 r.

 Załącznik nr 1 do SIWZ

 Załącznik nr 2 do SIWZ

 Załącznik nr 3 do SIWZ

 Wyjaśnienie nr 1 z dnia 13.07.2015 r.

 Informacja o wyborze oferty