Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego

Stężyca: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego
Numer ogłoszenia: 109442 – 2015; data zamieszczenia: 11.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , ul. Jana III Sobieskiego 31, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 684 62 25, faks 58 684 62 29.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpkomunalne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w wysokości do 2.000.000 zł z okresem spłaty do 30.06.2016 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przed upływem terminu składania ofert na warunkach określonych w SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 666 z zm.).
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
  • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą: 1.oryginał (który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, np. w dodatkowej kopercie) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach określonych w pkt. 8.1 pkt. 2)-5) SIWZ, oraz kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (zgodnie z pkt 10.8 -10.14. SIWZ), którą można w sposób trwały związać z ofertą. 2.dokument potwierdzający uprawnienie osoby (lub osób) do złożenia oferty-w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów, 3.W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie należy złożyć: oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię (w przypadku, gdy upełnomocnienie osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wynika z treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegających się o zamówienie, w ofercie składa się w/w umowę), każdy Wykonawca, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa dokumenty, które Zamawiający określił w pkt. 6.1 SIWZ. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty w taki sposób, aby przy ich ocenie wspólnie spełniali w/w warunki. Oświadczenie złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany istotne postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej przez Wykonawcę oferty, która została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, są możliwe w zakresie: powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego, zmiany terminów spłat oraz wysokości rat kredytu i odsetek w celu dostosowania do aktualnej sytuacji finansowej Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:gpkomunalne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 31 83-322 Stężyca, cena 10 zł – po złożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku lub bezpłatnie ze strony gpkomunalne.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 31, 83-322 Stężyca – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Modyfikacja nr 1 z dn. 13.05.2015 r.

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 siwz – kredyt krótkoterminowy

 załaczniki do siwz – kredyt krótkoterminowy

 Niezaleganie ZUS i US

 NIP i REGON

 Uchwała Walnego Zgromadzenia

 Załacznik A do SWIZ

 Wyjaśnienie nr 1 z 18.05.2015 r.

 Wyjaśnienie nr 2 z 18.05.2015 r.

 Wyjaśnienie nr 3 z 18.05.2015 r.

 Wyjaśnienie nr 4 z 19.05.2015 r.

 Wyjaśnienie nr 5 z 19.05.2015 r.

 Załącznik nr 1 do siwz

 Załącznik nr 2 do siwz

 Załącznik nr 3 do siwz

 Wyjaśnienie nr 6 z 20.05.2015 r.

 Wyjaśnienie nr 7 z 20.05.2015 r.

 Informacja o wyborze oferty