Witamy

Witamy

Witamy na stronie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Gminne Przedsiębiorstwo Komulane
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
83-322 Stężyca, ul. Jana III Sobieskiego 31
tel. (058) 684 62 25, fax (058) 684 62 29

email: gpkomunalne@stezyca.eu

REGON 221805563    NIP 589-201-05-87   KRS 0000445902

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało utworzone na podstwie Uchwały nr XV/182/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 11 września 2012r. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła od 01 stycznia 2013r.
Reprezentuje ją dwuosobowy ZARZĄD SPÓŁKI. Organem nadzorującym i kontrolnym jest RADA NADZORCZA w składzie trzech osób oraz ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. Jedynym udziałowcem Spółki jest GMINA STĘŻYCA.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

      Nasza działalność opiera się o usługi zaspokajające potrzeby wspólnoty samorządowej oraz inne roboty wykonywane na zlecenie Gminy lub zleceniodawców zewnętrznych.
Zakres działalności z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Spółki jest ściśle określony w umowie Spółki (akt notarialny) z dnia 27 grudnia 2012r.

Z głównych zadań, do jakich Spółka została powołana, wykonujemy następujące prace:

 • Zaopatrzenie w wodę
 • Odprowadzanie ścieków
 • Usługi wodociągowo-kanalizacyjne
 • Inne usługi

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

     Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne eksploatuje na terenie Gminy Stężyca sieci wodociągowe, rozdzielcze oraz przyłącza. Spółka eksploatuje 11 ujęć wodnych, w tym 19 studni głębinowych.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków

     Przedsiębiorstwo jest eksploatorem oczyszczalni ścieków, urządzeń kanalizacyjnych oraz 24 przepompownie ścieków (wraz z przepompowniami przydomowymi).

Usługi wodociągowo-kanalizacyjne

    Spółka realizuje zadania związane z rozbudową i budową infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej oraz wykonuje usługi związane z np. budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, a także wykonuje usługi związane z czyszczeniem przewodów kanalizacyjnych.

Inne usługi

 

Usługi dotyczą szczególnie:

 • Remonty i naprawy dróg
 • Dowóz dzieci i młodzieży do szkół
 • Pozostały transport pasażerski
 • Wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Stężyca
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Zimowe utrzymanie dróg
 • Wynajem sprzętu ciężkiego z obsługą
 • Inne prace na zlecenie indywidualne mieszkańców lub podmiotów gospodarczych