Budowa sieci - cele i efekty projektu

Cele i efekty projektu

Głównym celem realizowanej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej w obszarze aglomeracji Stężyca oraz dostosowanie aglomeracji do wymogów polityki ekologicznej kraju i regionu. Jednocześnie projekt umożliwi realizację celów rozwojowych związanych z poprawą stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzanych do środowiska i wpłynie na takie kwestie jak:

– poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym licznych jezior i cieków wodnych na terenie gminy,

– osiągnięcie poziomu skanalizowania aglomeracji Stężyca zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE i prawa krajowego,

– ochrona prawnie chronionych zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie gminy z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym na czele.

Jednocześnie projekt przełoży się na znaczną poprawę warunków i jakości życia mieszkańców gminy oraz wzrost jej atrakcyjności turystycznej.

Realizacja projektu wraz z trwającym obecnie inwestycjami w podłączanie do sieci kanalizacyjnej spowoduje, że poziom skanalizowania aglomeracji ściekowej Stężyca wzrośnie z 30 % w stanie obecnym do poziomu 94,39% po zakończeniu realizacji przedmiotowej inwestycji, co będzie oznaczało w praktyce całkowite rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej na terenie gminy.