Budowa sieci - fundusz spójności

Fundusz spójności

Inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca” współfinansowana jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego źródłem finansowania jest Funduszu Spójności.

Fundusz Spójności jest przeznaczony dla państw członkowskich UE, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniego DNB w UE. Jego celem jest zredukowanie dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Fundusz Spójności nie należy do funduszy strukturalnych, ale jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej. Priorytety, jakie są realizowane przy wsparciu z Funduszu Spójności w ochronie środowiska dotyczą:

– poprawy jakości wód powierzchniowych,

– polepszenia jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia,

– poprawy jakości powietrza,

– racjonalizacji gospodarki odpadami,

– ochrony powierzchni ziemi,

– zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są projekty infrastrukturalne, o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. Ze wsparcia możesz korzystać na dwa sposoby: aktywnie – jako realizator lub uczestnik projektów bądź też pasywnie – jako użytkownik infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.