O firmie

O firmie

Historia

Pierwsze odcinki sieci wodociągowej na terenie gminy Stężyca powstały w latach sześćdziesiątych minionego stulecia. Od 1979 roku nadzór nad urządzeniami sprawował Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim. Z końcem roku 1990 gmina Stężyca przejęła wodociągi zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę. W celu eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych Rada Gminy Uchwałą nr X/46/91 z dniem 01.02.1991 r. powołała zakład użyteczności publicznej zwany Zakładem Komunalnym. Przez kolejne lata wybudowano szereg sieci i linii wodociągowych a w latach 1995-1999 zbudowano oczyszczalnię w Delowie o technologii mechaniczno – biologiczno – chemicznej i maksymalnej przepustowości 520 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Kania (zlewnia rzeki Wdy). Obecnie skanalizowano wsie: Stężyca, Klukowa Huta, Żuromino i Gołubie. Z końcem roku 2013 zakład został przekształcony w spółkę prawa handlowego pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Spółka Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. rozpoczęła działalność 28.12.2012 roku (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445902. Decyzja Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.12.2012). Jedynym wspólnikiem Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Stężycy jest Gmina Stężyca. Od początku swojej działalności siedziba Spółki znajduje się w Stężycy i obejmuje swoim zasięgiem obszar gminy Stężyca. Zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego do głównych przedmiotów działalności Spółki należą (wg. kodów PKD):

 • PKD 36.00. Z. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • PKD 37.00. Z. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

Od początku swojej działalności GPK Sp. z o.o. poza swoimi podstawowymi działaniami w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych stara się sukcesywnie realizować działania inwestycyjne związane z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie gminy. Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego GPK Sp. zo.o. (Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej GPK Sp. z o.o. w Stężycy Nr 3/IV/2013 z dnia 22.04.2013 r.) organami władzy Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd Spółki.

Zgromadzenie Wspólników składa się obecnie z jednego członka – przedstawiciela gminy Stężyca jako wspólnika Spółki. Szczegółowe uprawnienia Zgromadzenia ustanawia Akt Założycielski Spółki. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 członków. Rada Nadzorcza sprawuje stałą kontrolę nad działaniami Spółki we wszystkich kierunkach i obszarach działania. Szczegółowe obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej wynikają z Aktu Założycielskiego Spółki. Zarząd Spółki jest dwuosobowy i powoływany przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, działa w imieniu Spółki oraz:

 • Kieruje działalnością Spółki,
 • Podejmuje decyzje na posiedzeniach protokołowanych w formie uchwał we wszystkich sprawach przekraczających zwykły Zarząd Spółki,
 • Organizuje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych poprzez ustalenie dokładnego podziału czynności,

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało utworzone na podstwie Uchwały nr XV/182/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 11 września 2012r. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła od 01 stycznia 2013. Reprezentuje ją dwuosobowy zarząd spółki. Organem nadzorującym i kontrolnym jest rada nadzorcza w składzie trzech osób oraz zgromadzenie wspólników. Jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Stężyca.


Zespół


Jennifer Whoapez

Jennifer Whoapez

Jennifer works the longest of all non-founding managers. She brought more SMB accounts in than anybody else.
Lily Granger

Lily Granger

While Lily works here only 10 years, her efficiency allowed us to name her a Senior manager by now…
Timothy Dumbledore

Timothy Dumbledore

What Timothy does to company, is what our clients call “fiscal magic”. He is an accomplished pro.
Timothy Dumbledore

Timothy Dumbledore

What Timothy does to company, is what our clients call “fiscal magic”. He is an accomplished pro.
Jennifer Whoapez

Jennifer Whoapez

Jennifer works the longest of all non-founding managers. She brought more SMB accounts in than anybody else.
Lily Granger

Lily Granger

While Lily works here only 10 years, her efficiency allowed us to name her a Senior manager by now…
Timothy Dumbledore

Timothy Dumbledore

What Timothy does to company, is what our clients call “fiscal magic”. He is an accomplished pro.
Timothy Dumbledore

Timothy Dumbledore

What Timothy does to company, is what our clients call “fiscal magic”. He is an accomplished pro.
Timothy Dumbledore

Timothy Dumbledore

What Timothy does to company, is what our clients call “fiscal magic”. He is an accomplished pro.
Jennifer Whoapez

Jennifer Whoapez

Jennifer works the longest of all non-founding managers. She brought more SMB accounts in than anybody else.
Timothy Dumbledore

Timothy Dumbledore

What Timothy does to company, is what our clients call “fiscal magic”. He is an accomplished pro.
Lily Granger

Lily Granger

While Lily works here only 10 years, her efficiency allowed us to name her a Senior manager by now…

Przedmiot działalności

Nasza działalność opiera się o usługi zaspokajające potrzeby wspólnoty samorządowej oraz inne roboty wykonywane na zlecenie Gminy lub zleceniodawców zewnętrznych. Zakres działalności z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Spółki jest ściśle określony w umowie Spółki (akt notarialny) z dnia 27 grudnia 2012.

Z głównych zadań, do jakich Spółka została powołana, wykonujemy następujące prace:

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne eksploatuje na terenie Gminy Stężyca sieci wodociągowe, rozdzielcze oraz przyłącza. Spółka eksploatuje 11 ujęć wodnych, w tym 19 studni głębinowych.
Zbiorowe odprowadzanie ścieków
Przedsiębiorstwo jest eksploatorem oczyszczalni ścieków, urządzeń kanalizacyjnych oraz 24 przepompownie ścieków (wraz z przepompowniami przydomowymi).
Usługi wodociągowo-kanalizacyjne
Spółka realizuje zadania związane z rozbudową i budową infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej oraz wykonuje usługi związane z np. budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, a także wykonuje usługi związane z czyszczeniem przewodów kanalizacyjnych.
Inne usługi
 • Remonty i naprawy dróg
 • Dowóz dzieci i młodzieży do szkół
 • Pozostały transport pasażerski
 • Wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Stężyca
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Zimowe utrzymanie dróg
 • Wynajem sprzętu ciężkiego z obsługą
 • Inne prace na zlecenie indywidualne mieszkańców lub podmiotów gospodarczych