Pożyczka NFOŚiGW

 

W dniu 16.12.2016 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie w formie pożyczki dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca”. Dofinansowanie ze środków pożyczki zostanie przeznaczone na pokrycie wkładu własnego Spółki w realizację przedmiotowego projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i będzie stanowiło uzupełnienie otrzymanej dotacji ze środków UE. Kwota otrzymanej pożyczki wynosi 11 788 445 zł, co stanowi 36% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Głównym celem projektu jest rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej w obszarze aglomeracji Stężyca oraz dostosowanie aglomeracji do wymogów polityki ekologicznej kraju i regionu. Jednocześnie projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w regionie i wpłynie na takie kwestie jak:

– poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym licznych jezior i cieków,

– osiągnięcie poziomu skanalizowania aglomeracji Stężyca zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE i prawa krajowego,

– ochrona prawnie chronionych zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie gminy z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym na czele.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borucino, Kamienica Szlachecka, Potuły, Szymbark i Stężyca. Ogółem inwestycja przewiduje budowę 39,10 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach której do sieci zostanie podłączonych 2 800 nowych użytkowników na terenie gminy. Ponadto projekt zakłada zakup nowego sprzętu do obsługi sieci kanalizacyjnej w postaci 9 pojazdów i urządzeń do utrzymania i zapewnienia należytej eksploatacji sieci oraz rozbudowę sieci wodociągowej o długości 1,13 km. Realizacja inwestycji została zaplanowana w okresie najbliższych 2 lat – rozpoczęcie projektu nastąpi w II kwartale 2017 roku a jego zakończenie zaplanowano na początku 2019 roku.