Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Stężycy

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: gpkomunalne@stezyca.eu, telefonicznie pod nr: 58 684 62 25 albo pisemnie (ul. Jana III Sobieskiego 31, 83-322 Stężyca).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: gpkomunalne@stezyca.eu lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 31, 83-322 Stężyca), we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Przetwarzanie danych

Przetwarzane dane osobowe są przekazane dobrowolnie i świadomie przez osobę, której te dane dotyczą.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Niektóre dane osobowe będą przechowywane przez okres dłuższy, w celach archiwalnych w interesie publicznym z zastrzeżeniem wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Otrzymane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, wykonywania zadań związanych z realizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków oraz umowy zawartej w celu wykonywania innych usług –  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i żądania ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych osobowych z systemów Administratora, prawo do przekazania danych osobowych innemu podmiotowi oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.