ZAKAZ PODLEWANIA!

ZAKAZ PODLEWANIA!

W związku z utrzymującymi się od dłuższego czasu wysokimi temperaturami i brakiem opadów deszczu, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Stężycy

wprowadza ZAKAZ PODLEWANIA ogrodów przydomowych, terenów zielonych oraz upraw rolnych na terenie gminy Stężyca.

Zgodnie z art. 1 i 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 328, 1566,2180, z 2018r. poz. 650), przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia ciągłości dostawy wody do spożycia przez ludzi na potrzeby socjalno – bytowe.

W związku z powyższym konieczne jest racjonalne korzystanie z wody dostarczanej do gospodarstw domowych z gminnej sieci wodociągowej.

Zakaz wprowadza się z dniem 18.08.2020r. do odwołania.

Z poważaniem

Zarząd Spółki