Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca”

Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca”

W dniu 22 września br. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Stężycy podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca”. Inwestycja – której całkowita wartość wynosi 39 158 685,84 zł brutto – uzyskiwała dofinansowanie w formie dotacji bezzwrotnej, w kwocie 20 731 403,04 zł ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borucino, Kamienica Szlachecka, Potuły i Szymbark oraz rozbudowana sieć kanalizacyjna na terenie miejscowości Stężyca. Ogółem inwestycja przewiduje budowę 39,10 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach której do sieci zostanie podłączonych 2 800 nowych użytkowników na terenie gminy. Ponadto projekt zakłada zakup nowego sprzętu do obsługi sieci kanalizacyjnej w postaci 9 pojazdów i urządzeń do utrzymania i zapewnienia należytej eksploatacji sieci oraz rozbudowę sieci wodociągowej o długości 1,13 km w Stężycy oraz Kamienicy Szlacheckiej.

Realizacja projektu wraz z trwającym obecnie inwestycjami w podłączanie do sieci kanalizacyjnej spowoduje, że poziom skanalizowania aglomeracji ściekowej Stężyca wzrośnie z 30 % w stanie obecnym do poziomu 94,39% po zakończeniu realizacji przedmiotowej inwestycji, co będzie oznaczało w praktyce całkowite rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Głównym celem realizowanej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej w obszarze aglomeracji Stężyca oraz dostosowanie aglomeracji do wymogów polityki ekologicznej kraju i regionu. Jednocześnie projekt umożliwi realizację celów rozwojowych związanych z poprawą stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzanych do środowiska i wpłynie na takie kwestie jak:

– poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym licznych jezior i cieków wodnych na terenie gminy,

– osiągnięcie poziomu skanalizowania aglomeracji Stężyca zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE i prawa krajowego,

– ochrona prawnie chronionych zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie gminy z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym na czele.

Jednocześnie projekt przełoży się na znaczną poprawę warunków i jakości życia mieszkańców gminy oraz wzrost jej atrakcyjności turystycznej.

Realizacja inwestycji została zaplanowana w okresie najbliższych 3 lat – rozpoczęcie projektu nastąpi w I kwartale 2017 roku a jego zakończenie zaplanowano do końca 2019 roku.