Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stężyca

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stężyca

Fundusz spójności

Inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca” współfinansowana jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego źródłem finansowania jest Funduszu Spójności.

Fundusz Spójności jest przeznaczony dla państw członkowskich UE, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniego DNB w UE. Jego celem jest zredukowanie dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Fundusz Spójności nie należy do funduszy strukturalnych, ale jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej. Priorytety, jakie są realizowane przy wsparciu z Funduszu Spójności w ochronie środowiska dotyczą:

– poprawy jakości wód powierzchniowych,

– polepszenia jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia,

– poprawy jakości powietrza,

– racjonalizacji gospodarki odpadami,

– ochrony powierzchni ziemi,

– zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są projekty infrastrukturalne, o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. Ze wsparcia możesz korzystać na dwa sposoby: aktywnie – jako realizator lub uczestnik projektów bądź też pasywnie – jako użytkownik infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Realizacja projektu

W dniu 31.01.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania związanego z realizacją robót budowlanych w ramach projektu. Wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umowy na realizację robót budowanych przewidziano na przełom marca i kwietnia 2017 r. Jednocześnie Spółka zakłada, że w kwietniu br. nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych.

Cele i efekty projektu

Głównym celem realizowanej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej w obszarze aglomeracji Stężyca oraz dostosowanie aglomeracji do wymogów polityki ekologicznej kraju i regionu. Jednocześnie projekt umożliwi realizację celów rozwojowych związanych z poprawą stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzanych do środowiska i wpłynie na takie kwestie jak:

– poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym licznych jezior i cieków wodnych na terenie gminy,

– osiągnięcie poziomu skanalizowania aglomeracji Stężyca zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE i prawa krajowego,

– ochrona prawnie chronionych zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie gminy z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym na czele.

Jednocześnie projekt przełoży się na znaczną poprawę warunków i jakości życia mieszkańców gminy oraz wzrost jej atrakcyjności turystycznej.

Realizacja projektu wraz z trwającym obecnie inwestycjami w podłączanie do sieci kanalizacyjnej spowoduje, że poziom skanalizowania aglomeracji ściekowej Stężyca wzrośnie z 30 % w stanie obecnym do poziomu 94,39% po zakończeniu realizacji przedmiotowej inwestycji, co będzie oznaczało w praktyce całkowite rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Zakres projektu

W dniu 22 września br. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Stężycy podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca”. Inwestycja – której całkowita wartość wynosi 39 158 685,84 zł brutto – uzyskiwała dofinansowanie w formie dotacji bezzwrotnej, w kwocie 20 731 403,04 zł ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borucino, Kamienica Szlachecka, Potuły i Szymbark oraz rozbudowana sieć kanalizacyjna na terenie miejscowości Stężyca. Ogółem inwestycja przewiduje budowę 39,10 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach której do sieci zostanie podłączonych 2 800 nowych użytkowników na terenie gminy. Ponadto projekt zakłada zakup nowego sprzętu do obsługi sieci kanalizacyjnej w postaci 9 pojazdów i urządzeń do utrzymania i zapewnienia należytej eksploatacji sieci oraz rozbudowę sieci wodociągowej o długości 1,13 km w Stężycy oraz Kamienicy Szlacheckiej.

Realizacja inwestycji została zaplanowana w okresie najbliższych 2 lat – rozpoczęcie projektu nastąpi w I kwartale 2017 roku a jego zakończenie zaplanowano na początku 2019 roku.

Linki

Najważniejsze strony o funduszach Unii Europejskiej

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – www.pois.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – www.nfosigw.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju – www.mr.gov.pl

Ministerstwo Ochrony Środowiska – www.mos.gov.pl

Portal o funduszach europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl