Otwarcie oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca-Delowo

Otwarcie oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca-Delowo

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca – Delowo zakończona

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunale Sp. z o.o. z siedzibą w Stężycy zakończyło realizację robót budowlanych związanych z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w gminie Stężyca. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W ramach inwestycji wybudowano i wyposażono 2 reaktory oraz wybudowano elementy konstrukcyjno – budowlane reaktora nr 3. Tym samym w wyniku realizacji inwestycji uruchomione zostały 2 reaktory a przepustowość oczyszczalni wzrosła po realizacji projektu z obecnego poziomu 520 m3/dobę do 1 190 m3/d. Jednocześnie rozbudowana oczyszczalnia jest gotowa do uruchomienia w przyszłości trzeciego reaktora i osiągnięcia docelowej przepustowości w wielkości 1 785 m3/d. Tym samym w wyniku realizacji inwestycji oczyszczalnia przygotowana jest na planowaną na lata 2017-2020 rozbudowę sieci kanalizacyjnej, przyłączenie do oczyszczalni wszystkich największych miejscowości a w konsekwencji osiągnięcie skanalizowania gminy Stężyca na poziomie przekraczającym 90%.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do rozwiązania problemu gospodarki ściekowej i stworzyła warunki dla rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stężyca, dostosowując go do wymogów polityki ekologicznej regionu i kraju.

Na realizację inwestycji Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. pozyskało środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) w wysokości 6 087 523,35 zł, co stanowiło 61,86% wartości netto zadania. Obecnie trwają czynności odbiorowe wybudowanej infrastruktury, które zostaną zakończone do końca grudnia br.

Dzięki realizacji inwestycji osiągnięte zostaną główne cele środowiskowe rozwoju regionu w przypadku, których inwestycja wpływa na poprawę czystości wód rzeki Raduni i jej dopływów oraz ma bardzo duży, pozytywny wpływ na jakość wód w licznych jeziorach położonych na terenie gminy Stężyca.

 

Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną z oficjalnego otwarcia oczyszczalni ścieków.