Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Stężyca - Delowo

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Stężyca - Delowo

Zamawiający:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych: rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie przepływu ciągłego. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane wg projektu (tj. 3 reaktory biologiczne), natomiast wyposażenie technologiczne należy wykonać dla wydajności Qdśr=2x595m3/d=1190 m3/d, Qdmax=2×740 m3/d = 1480 m3/d, tj. dwa ciągi technologiczne.

Zakres obowiązuje w szczególności:

1.1. Zagospodarowanie placu budowy i oznaczenie budowy tablicami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.2. Roboty geodezyjne polegające na wytyczeniu obiektów. Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia obiektów zgodnie z dokumentacją projektową, Wykonawca zobowiązany jest do sprowadzenia prawidłowości wytyczeń i zgłoszenia Inspektorowi nadzoru wszelkich błędów, niejasności i odstępstw przed rozpoczęciem robót.

1.3. Roboty ziemne, roboty budowlane związane z budową obiektów oczyszczalni wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną,

1.4. Roboty wykończeniowe oraz dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, urządzeń, układów i podzespołów, wyposażenia laboratoryjnego,

1.5. Wykonanie sterowania – dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania, monitoringu i wizualizacji procesów zachodzących na oczyszczalni,

1.6. Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu,

1.7. Przeprowadzenie prób i pełnego rozruchu technologicznego, przeprowadzenie szkoleń, wyłączenie i likwidacja istniejącej oczyszczalni,

1.8. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej,

1.9. Osiągnięcie efektu ekologicznego – parametrów techniczno-technologicznych określonych w projekcie, potwierdzonych odpowiednimi wynikami.

Termin realizacji:

do 15-09-2015 r.

Rodzaj procedury:

przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu.

Niniejsze ogłoszenie dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne o wartości powyżej 30.000 euro i mniejszej niż kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Regulamin dostępny jest na stronie www.gpkomunalne.pl

Termin składania ofert:

do 08-10-2014 godz. 10.00

W dniu 19-09-2014 r. przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Stężyca Delowo.

 

 

______________________________________________________________

Państwa członkowskie – Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322258-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Stężyca: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

2014/S 183-322258

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

ul. Jana III Sobieskiego 31

Punkt kontaktowy: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Osoba do kontaktów: Weronika Ciachowska

83-322 Stężyca

POLSKA

Tel.: +48 586846225

E-mail: gpkomunalne@stezyca.eu

Faks: +48 586846229

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://gpkomunalne.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Spółka prawa handlowego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Stężyca – Delowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane

Wykonanie

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Stężyca.

Kod NUTS PL634

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych: rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie przepływu ciągłego. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane wg projektu (tj. 3 reaktory biologiczne), natomiast wyposażenie technologiczne należy wykonać dla wydajności Qdśr=2x595m3/d=1190m3/d, Qdmax=2×740 m3/d = 1480 m3/d, tj. dwa ciągi technologiczne.

Zakres obowiązuje w szczególności:

1.1. Zagospodarowanie placu budowy i oznaczenie budowy tablicami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.2. Roboty geodezyjne polegające na wytyczeniu obiektów. Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia obiektów zgodnie z dokumentacją projektową, Wykonawca zobowiązany jest do sprowadzenia prawidłowości wytyczeń i zgłoszenia Inspektorowi nadzoru wszelkich błędów, niejasności i odstępstw przed rozpoczęciem robót.

1.3. Roboty ziemne, roboty budowlane związane z budową obiektów oczyszczalni wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną,

1.4. Roboty wykończeniowe oraz dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, urządzeń, układów i podzespołów, wyposażenia laboratoryjnego,

1.5. Wykonanie sterowania – dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania, monitoringu i wizualizacji procesów zachodzących na oczyszczalni,

1.6. Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu,

1.7. Przeprowadzenie prób i pełnego rozruchu technologicznego, przeprowadzenie szkoleń, wyłączenie i likwidacja istniejącej oczyszczalni,

1.8. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej,

1.9. Osiągnięcie efektu ekologicznego – parametrów techniczno-technologicznych określonych w projekcie, potwierdzonych odpowiednimi wynikami.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45252127, 45111200, 45111291, 45210000, 45400000, 45300000, 45231000, 45231100, 45231110, 45232410,45232423, 45232424, 45247270, 45262300, 45310000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie o wartości nie przekraczajacej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 26.10.2014. Zakończenie 15.9.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert w formach i na warunkach określonych w SIWZ.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Rozliczenie finansowe przeprowadza się na podstawie faktur VAT zaakceptowanych przez Zamawiającego, etapami:

1.1. Płatności częściowe proporcjonalnie do wykonanych robót, po dokonaniu odbioru częściowego. Wykonawca przedkładać będzie faktury w odstępach miesięcznych, do dnia 10-go danego miesiąca za miesiąc poprzedni, pod warunkiem odebrania robót przed Zamawiającego,

1.2. Płatność końcowa w wysokości 10 % wynagrodzenia, po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu przez Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu należy przedłożyć:

1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (treść oświadczenia określa Załącznik nr 2 do SIWZ),

1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o Regulamin § 5 ust. 4 pkt 2, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innychpodmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tegopodmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 6.1 SIWZ.

2. Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą:

2.1. oryginał (który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, np. w dodatkowej kopercie) dokumentu potwierdzający wniesienie wadium – w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach określonych w pkt. 8.1pkt. 2)–5) SIWZ

2.2. dokument potwierdzający uprawnienie osoby (lub osób) do złożenia oferty-w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów,

2.3. dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

2.4. jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 5.1.1–5.1.5 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych wykonawców dokumentów wymienionych w pkt. 6.1.SIWZ.

2.5. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie należy złożyć:

— oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię (w przypadku, gdy upełnomocnienie osoby(lub osób) działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wynika z treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegających się o zamówienie, w ofercie składa się w/w umowę),

— każdy Wykonawca, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa dokumenty, które Zamawiający określił w pkt. 6.1.1. i 6.1.2 SIWZ. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty w taki sposób, aby przy ich ocenie wspólnie spełniali w/w warunki. Oświadczenie złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, polega na zasobach innych podmiotów, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda:

1) w przypadku warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.5 – dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.4. i 6.2.5

2) dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że:

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 5 000 000 PLN,

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 5 000 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Formularz wykazu określa Załącznik nr 3 do SIWZ),

Dowodami, o których mowa w powyżej są: poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyno obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie:

Wykonawca ma obowiązek wykazać, że wykonał co najmniej:

dwie roboty budowlane polegającą na budowie, rozbudowie, odbudowie, przebudowie, lub modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wartości łącznie z podatkiem VAT co najmniej 7 000 000 PLN(słownie: siedem milionów złotych) każda.

2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami(Formularz wykazu określa Załącznik nr 4 do SIWZ),

3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Formularz oświadczenia określa Załącznik nr 4 do SIWZ),

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie, ponieważ działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ).

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: dwie roboty budowlane polegającą na budowie, rozbudowie, odbudowie, przebudowie, lub modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z montażem wyposażenia technologicznego i rozruchem technologicznym o wartości łącznie z podatkiem VAT co najmniej 7 000 000 PLN (słownie: siedem milionów złotych) każda.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty budowlane wykonane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ),

4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia co najmniej osobami:

1) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia pełniąc funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

2) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia pełniąc funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, pełniąc funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

4) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj.: Dz. U. z 2008 r.nr 63, poz. 394).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP.271.3.2014.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: tak

Podać cenę: 250 PLN

Warunki i sposób płatności: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać po złożeniu przez Wykonawcę wniosku i wpłaceniu na wskazane przez Zamawiajacego konto w/w kwoty (dotyczy wersji papierowej) lub bezpłatnie pobrać ze strony internetowej gpkomunalne.pl (wersja elektroniczna). Specyfikacja dostępna będzie od dnia publikacji ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym Unii Europejskiej.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

8.10.2014 – 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 8.10.2014 – 10:15

Miejscowość:

Stężyca.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamawiajacy ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nalata 2007–2013.

VI.3) Informacje dodatkowe

Data rozpoczęcia realizacji zamówienia wpisana w sekcji II.3 jest datą orientacyjną, faktyczną datą rozpoczęcia jest data zawarcia umowy.

Niniejsze ogłoszenie dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne o wartości powyżej 30 000 EUR i mniejszej niż kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Regulamin dostępny jest na stronie www.gpkomunalne.pl

1. Strony dopuszczają dokonanie następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy, który może ulec przedłużeniu w uzasadnionych przypadkach takich jak:

a) wystąpienie w trakcie realizacji robót opadów atmosferycznych lub temperatur, które uniemożliwią wykonanie robót zgodnie z wymaganymi procedurami technologicznymi,

b) z powodu okoliczności będących działaniem siły wyższej,

c) udzielenie robót dodatkowych lub uzupełniających,

d) wystąpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów podziemnych,

e) wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym w przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień zakresu zamówienia od projektanta lub wprowadzenia zmian projektowych, robót zamiennych,

f) odmowa lub nieterminowe wydanie przez organy administracji lub inne podmioty i osoby wymaganych decyzji, zezwoleń lub uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

2) postanowień umowy w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

3) personelu Wykonawcy lub Zamawiającego,

4) jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania robót lub uzyskania założonego efektu, w tym zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności poprzez: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

5) przedmiotu umowy, technologii robót lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu,

6) wynagrodzenia poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy ustawowej stawki podatku VAT,

b) zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu lub technologii robót w wyniku wprowadzenia zmian w projekcie lub innych sytuacji opisanych w niniejszej umowie mających wpływ na wynagrodzenie, w szczególności w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub zmniejszenia zakresu robót. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość prac niewykonanych według cen zawartych w kosztorysie ofertowym. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt. 7 lit. b, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100 %ceny, o której mowa w § 5 ust. 2.

7) warunków płatności w przypadku konieczności dostosowania do wytycznych instytucji udzielających dofinansowania zadania.

8) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego,

9) z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej.

10) w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek).

2. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót Kierownik budowy sporządza i przedstawia Zamawiającemu protokół konieczności. Protokół konieczności powinien określać zakres rzeczowo-finansowy zmian wraz z uzasadnieniem.

3. Zmiana umowy może być dokonana na pisemny uzasadniony wniosek Strony.

4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z zapisami regulaminu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na zasadach określonych w Regulaminie, o którym mowa w pkt. VI.3).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19.9.2014

PLIKI DO POBRANIA:

  Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji
Regulamin zamówień powyżej 30tyś.

Dokumentacja geotechniczna
Projekty
Przedmiary
STWiOR

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
SIWZ i załączniki
Uzupełnienie Opisu przedmiotu zamówienia z dnia 29.09.2014r.
Wyjaśnienie z dnia 29.09.2014r.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Wyjaśnienie nr 1 z dnia 02.10.2014r.
Przedmiary zamienne 02.10.2014r. 
Wyjaśnienie nr 2 z dnia 02.10.2014r.
Rysunek
Wjaśnienie nr 3 z dnia 02.10.2014r.
Regulamin aktualny 02.10.2014r.

Wyjaśnienie nr 1 z dnia 08.10.2014r.
Wyjaśnienie nr 2 z dnia 08.10.2014r.
Wyjaśnienie nr 3 z dnia 08.10.2014r.
Wyjaśnienie nr 4 z dnia 08.10.2014r.

Sprostowanie SIWZ z dnia 09.10.2014r.

Na wniosek Wykonawców zamieszczamy edytowalne załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ

______________

03/10/2014 S190 Państwa członkowskie – Roboty budowlane – Dodatkowe informacje – Procedura otwarta

Polska-Stężyca: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

2014/S 190-334467

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 31, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.,

Osoba do kontaktów: Weronika Ciachowska, Stężyca 83-322, POLSKA.

Tel.: +48 586846225. Faks: +48 586846229.

E-mail: gpkomunalne@stezyca.eu

Przedmiot zamówienia:

CPV:45252127, 45111200, 45111291, 45210000, 45400000, 45300000, 45231000, 45231100, 45231110, 45232410, 45232423, 45232424, 45247270, 45262300, 45310000

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty budowlane w zakresie budynków

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych

Budowa zbiorników

Betonowanie

Roboty instalacyjne elektryczne

Zamiast:

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

— oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię (w przypadku, gdy upełnomocnienie osoby(lub osób) działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wynika z treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegających się o zamówienie, w ofercie składa się w/w umowę),

— każdy Wykonawca, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa dokumenty, które Zamawiający określił w pkt. 6.1.1. i 6.1.2 SIWZ. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty w taki sposób, aby przy ich ocenie wspólnie spełniali w/w warunki. Oświadczenie złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Wykonawca ma obowiązek wykazać, że wykonał co najmniej: dwie roboty budowlane polegającą na budowie, rozbudowie, odbudowie, przebudowie, lub modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wartości łącznie z podatkiem VAT co najmniej 7 000 000 PLN(słownie: siedem milionów złotych) każda.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

8.10.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

8.10.2014 (10:15)

Powinno być:

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

— oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię (w przypadku, gdy upełnomocnienie osoby(lub osób) działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wynika z treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegających się o zamówienie, w ofercie składa się w/w umowę),

— każdy Wykonawca, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa dokumenty, które Zamawiający określił w pkt. 6.1 SIWZ. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty w taki sposób, aby przy ich ocenie wspólnie spełniali w/w warunki. Oświadczenie złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Wykonawca ma obowiązek wykazać, że wykonał co najmniej: dwie roboty budowlane polegającą na budowie, rozbudowie, odbudowie, przebudowie, lub modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z montażem wyposażenia technologicznego i rozruchem technologicznym o wartości łącznie z podatkiem VAT co najmniej 7 000 000 PLN (słownie: siedem milionów złotych) każda.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

13.10.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

13.10.2014 (10:15)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

  Zmiana ogłoszenia opublikowane dnia 03.10.2014r.